E-Commerce Annual Summit 23

E-Commerce Annual Summit 23

Report on the Event: E-CommerceAnnual Summit 23, Sofia, Bulgaria

Event Date: October 4-6, 2023


The 8th edition of the annual E-Commerce Annual Summit, organized by the digital company Digital Community in Sofia, took placeon October 4, 2023. The event saw the participation of approximately 200 attendees and over 20 recognized experts in the field of e-commerce, includingour team from Bullstream.
Key discussion topics included current trends in online commerce and marketing. The conference commenced with insights from the head of consumer panels, whoshared data on household purchasing trends. Highlighting the impact ofprolonged inflation on buying behavior, she emphasized the divergence in perspectivesbetween Bulgaria and European Union countries.
Representatives from Bullstream, including the company's Founder and CEO together with the team, actively engaged in discussions regarding the prospects of online business amidst economic and geopolitical instabilityand intensified competition.
Lecturers explored various aspects of social and mobile commerce, as well asthe application of artificial intelligence in e-commerce. A crucial theme was the discussion on the role of influential companies and theneed for a long-term and systematic approach to advertising campaigns.

fashion-weekend
E-Commerce Annual Summit 23
Weekend
E-Commerce Annual Summit 23
E-Commerce 1
E-Commerce 2
E-Commerce 3

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Предмет
Настоящите условия за ползване („Условия“) уреждат отношенията между „БУЛ СТРИМ“ ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 206539615, седалище на адрес: Република България, обл. Софийска, общ. Столична, гр. София - 1404, бул. България 81 В, ет. 5, оф. III-А2, (наричано по-долу „Доставчик“), от една страна, и всяко лице (наричано по-долу „Потребител“), което извършва посещение на сайта www.bullstream.org (наричан по-долу „Уебсайт“), и наричани общо „Страните“. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези Условия. Условията могат да се променят и в тази връзка приложимите Условия са тези, които са в сила към момента на посещение на Уебсайта.
Характеристики на Уебсайта
В този Уебсайт Потребителите имат възможност да се запознаят с предлаганите услуги на „БУЛ СТРИМ“ ЕООД, включително: да изпращат запитвания чрез контактните форми в Уебсайта; да преглеждат услугите и техните цени; да получават информация за нови услуги или промоции, предлагани чрез Уебсайта.
3. Поведение на Потребителите
Потребителите на Уебсайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения и коментари, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наричани общо по-нататък „Съдържание“), които правят публично достояние или предават конфиденциално чрез използването на Уебсайта, са отговорност единствено на Потребителя, който генерира това Съдържание.
Потребителят се съгласява да НЕ използва Уебсайта, за да:
формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трети лица или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Уебсайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;
се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Доставчика, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно самоличността си;
фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Уебсайта;
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, непоискани търговски съобщения (spam), „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Уебсайта;
да пречи на предоставянето на услугите на Уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не спазва изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Уебсайта;
да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;
да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
да събира и използва неправомерно лична информация за други Потребители.
Доставчикът си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Уебсайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.
Доставчикът си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.
Авторски права и ограничения, свързани с тях
Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които се предоставят чрез Уебсайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не бъдат нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Уебсайта. Не се разрешава материалите на Уебсайта да бъдат променяни по какъвто и да е начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Уебсайта материали в други уебсайтове или в други източници е забранена.
Материалите на този Уебсайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право.
Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Уебсайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между Доставчика и лицето, публикуващо информацията.
Препратки от и към Уебсайта
Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта имат право да създават препратки към всяка една страница на Уебсайта при следните условия:
препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието ѝ.
не трябва да бъде посочвано, явно или неявно, че Уебсайтът препоръчва него и/или продуктите и услугите му;
не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно услугите на Уебсайта.
Със създаването на препратка към Уебсайта собственикът на уебсайта декларира, че приема настоящите Условия, дори и да не ползва услугите на Уебсайта.
Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към страниците, предоставящи това съдържание.
Предоставените препратки на Уебсайта към други уебсайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Уебсайта, и след използването на препратката настоящите Условия губят сила. Доставчикът не контролира тези уебсайтове, към които е поставил препратка, и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв уебсайт са изцяло отговорност на Потребителя.
Приложимо право и спорове
Настоящите Условия за ползване са предмет на българското законодателство.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния съд, определен съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.
Потребителят е информиран за възможността да прибегне, в случай на спор, до помирителна комисия по Закона за защита на потребителите, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.
Други
Доставчикът не гарантира точността, изчерпателността, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Уебсайта съдържание.
Доставчикът също така не гарантира, че материалите или услугите в този Уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Доставчикът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известие.
Предвид международния характер на мрежата интернет и че Уебсайтът е свързан с тази мрежа, Доставчикът не може да гарантира, че потокът информация от и към Уебсайта няма да бъде следен и записван от трети страни.
Предлагане на услуги на информационното общество на деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.
Изменение и цялост на Условията
Тези Условия се състоят от всички клаузи, които ги съставят. Невъзможността за позоваване на някоя от тези клаузи, не може да представлява отказ от тези Условия.
В случай на невалидност на една от клаузите, това не води до невалидност на останалите клаузи.
Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване до Потребителите.
Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия.
При използване услугите на Уебсайта Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, постановени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.
Данни за кореспонденция с Доставчика
„БУЛ СТРИМ“ ЕООД Адрес: Република България, обл. Софийска, общ. Столична, гр. София - 1404, бул. България 81 В, ет. 5, оф. III-А2
Ел. поща: [email protected], Телефон: +359875419635

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Ние от „БУЛ СТРИМ“ ЕООД подхождаме с отговорност към поверителността, сигурността и защитата на личните данни на нашите клиенти и желаем да сте запознати с начина, по който събираме, използваме и обработваме Вашите лични данни. Ние обработваме Вашите лични данни, като спазваме принципите на законосъобразност и прозрачност.
ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Тази Политика за поверителност се отнася за личните данни, които обработваме, когато взаимодействате с нашия уебсайт, намиращ се на www.bullstream.org, без значение дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устройство в домашен уред или друго устройство за достъп до нашите услуги.
Тази Политика за поверителност може да бъде променена по всяко време в случай на промени в приложимите закони, както и при промени в начина на oбработването на Вашите лични данни. В случай, че на уебсайта не са публикувани последните актуализации на Политиката за поверителност, вашите права и задължения се регулират съгласно действащото приложимо законодателство.
Обработването на лични данни винаги ще бъде в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните 2016/679 („Регламент“). За целите на тази Политиката за поверителност, термините „лични данни“, „субект на данни“, „обработване“, „трета страна“, „съгласие на субекта на данните“ имат същото значение, както предвиденото от европейския законодател при въвеждането на Регламента.
ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ
Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате нашия уебсайт, но ако желаете да използвате определени наши услуги чрез уебсайта ни, то обработването на лични данни би могло да стане необходимо.
Ние събираме следните лични данни, които Вие ни предоставяте, докато използвате нашия уебсайт:
име и фамилия; телефонен номер; електронна поща; други лични данни, предоставени от Вас, данните за фирмата Ви.
В допълнение, ако дадете Вашето предварително съгласие, ние събираме информация за използването на нашия уебсайт от Вас – това се извършва чрез т.нар. бисквитки. Информацията би могла да включва време и честота на посещение на уебсайта, вид браузър, вид операционна система, информация за мрежата и IP адреса и други. За повече информация относно бисквитките и начина, по който можете да ги управлявате, вижте нашата Политика за използване на бисквитки.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА
Ние използваме Вашите лични данни само за конкретни цели, предварително посочени към момента на събиране и след Вашето изрично съгласие (когато съгласието е правно основание за обработка), или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.
Целите, за които обработваме Вашите лични данни, са:
за да отговорим на Ваши запитвания, предоставени през нашата контактна форма;
за да осигурим ефективно обслужване на нашите клиенти и да подобрим съдържанието и функционалността на нашия уебсайт;
за да подобрим качеството на нашите услуги; за да се свържем с Вас за предоставяне на нюзлетър, специални оферти, полезни съвети, актуализации и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
за да се свържем с Вас с информация относно ползването на нашия уебсайт;
за да поискаме Вашето мнение за наши продукти и услуги;
за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
за всяка друга цел в съгласие с тази Декларация за поверителност или за която сме получили Вашето конкретно съгласие.
Предоставяне на лични данни на трети страни
Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети страни само при условие, че те поемат същите задължения да осигурят адекватни нива на защита, предвидени в Регламента.
Възможно е също така Вашите лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целите, за които са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.
Нашите договорни отношения с тези трети страни задължават последните да използват Вашите лични данни само за договорената цел и да не продават Вашите лични данни на трети страни, както и да не ги разкриват на трети страни, освен съгласно изискванията на Регламента, или спрямо разрешените от нас или посочените в настоящата Политика за поверителност условия.
Личните данни, които събираме от Вас, могат да се обработват, достъпват и съхраняват извън Европейския съюз в държави с по-ниска степен на защита на личните данни спрямо тази, предвидена в Регламента. В случай че предоставим Вашите лични данни на външни дружества в други юрисдикции, ще гарантираме, че тези трансфери на лични данни са защитени спрямо подходящите гаранции, предвидени от Регламента, като например стандартни клаузи за защита на данните. Вие имате право да изисквате копие от приложим закон за защита на данните, въз основа на които прехвърляме Вашите лични данни към такива държави. Когато рискът за защитата на Вашите лични данни е много нисък, ние можем да разчитаме на Вашето информирано съгласие за такива прехвърляния.
Възможно е Вашите лични данни да бъдат разкрити на трети страни, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защитата на законни права, защита на Вашата безопасност или тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в Република България или чужбина.
Ние не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите лични данни на трети страни (включително за маркетингови цели).
Възможно е предоставяне на аналитични данни към трети страни поради използването на бисквитки. За повече информация относно биксвитките и начина, по който ги използваме, вижте нашата Политика за използване на бисквитки.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
Глава 2, Член 6, параграф 1, буква „а“ от Регламента e правното основание, за което изискваме Вашето съгласие за целите на конкретно обработване. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който вие сте страна, например когато обработването е необходимо за предоставяне на друга услуга, то се базира на Глава 2 член 6, параграф 1, буква „б“ от Регламента. Същото се прилага към обработването, което е необходимо за прилагане на мерки преди сключване на договор, например в случай на запитвания, касаещи нашите продукти или услуги. Ако нашата компания има правно задължение, по силата на което обработването на лични данни е необходимо, като за изпълнението на данъчни задължения, то се основава на Глава 2 член 6, параграф 1, буква „в“ от Регламента. Обработване, което не попада в правните основания, посочени по-горе, но е необходимо в полза на легитимните интереси на нашата компания, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, се основава на Глава 2 член 6, параграф 1, буква „е“ от Регламента. В този случай легитимният интерес на нашата компания е да извършва дейността си в полза на нашите клиенти и служители.
Срокове на съхранение на лични данни
Вашите лични данни няма да се съхраняват по-дълго, отколкото това е необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че след като целите са изпълнени, данните ще бъдат изтрити или анонимизирани.
Също така Вашите лични данни се съхраняват за периода, определен от нашите договорни взаимоотношения, и за определен срок след това, наложен от законови задължения.
Когато не са налице други основания, които да ни задължават да съхраняваме (част от) Вашите лични данни, вие можете да изисквате изтриването на информацията за Вас.
СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Ние се стремим да използваме подходящи организационни, технически и административни мерки за защита на личните данни в рамките на нашата организация. За тази цел прилагаме всички правни и технически мерки за защита на лични данни спрямо член 32 от Регламента, както и последните постижения на технологиите. Имайте предвид обаче, че въпреки адекватните стъпки за защита на информацията, няма уебсайт, интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени.
ВАШИТЕ ПРАВА
Право на информация и достъп:
По всяко време имате право да получите безплатна информация относно това дали обработваме Ваши лични данни и начините, по които ги обработваме, включително целите на обработването, видовете данни, получателите на данни, Вашите права и други. Ако желаете да се възползвате от правото на достъп, може по всяко време да се свържете с нас на посочените контакти в края на Политиката за поверителност.
Право на преносимост на данните:
Когато обработването на Вашите лични данни се случва по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на договорно споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на вас или на друга страна.
Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни без ненужно забавяне, ако тези данни са неточни, както и данните да бъдат допълнени в случай на непълна информация. Вие можете да коригирате Вашите лични данни като се свържете с нас на посочените контакти в края на Политиката за поверителност.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):
Имате право да изисквате изтриването на всички лични данни, обработвани от нас, по всяко време, в следните ситуации:
- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани.
- Вие желаете да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно Глава II, член 6, параграф 1, буква „а“ или член 9, параграф 2, буква „а“ от Регламента, и няма друго правно основание за обработването;
- Вие желаете да възразите срещу обработването съгласно Глава III, Раздел 4, член 21, параграф 1 от Регламента относно защитата на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или възразявате срещу обработването съгласно Глава III, Раздел 4, член 21, параграф 2 на Регламента;
- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по Глава II, член 8, параграф 1 от Регламента.
Ако ние сме предоставили Вашите лични данни на трети страни, сме длъжни – при съблюдаване на наличната технология и разходите за изпълнение –да предприемем подходящи стъпки, включително технически мерки, за да информираме тези трети страни, че сте поискали изтриване на Вашите данни или копия или реплики на тези лични данни.
Правото „да бъдеш забравен“ не може да се упражнява в следните ситуации:
- ако имате неуреден дълг към нас, независимо от начина на плащане;
- ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги;
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на нашата компания. Ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания, които имат предимство пред Вашите интереси и права, срещу това или поради съдебни искове.
Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следния начин:
- като следвате указанията във всяко съобщение, получено на електронната Ви поща.
Право на ограничаване на обработването
Вие имате право да изискате ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следните обстоятелства:
- ако претендирате, че Вашите личните данни са неточни, ние ще ограничим обработването, докато премине проверка за точността на данните;
- обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
- ако ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработването, но те са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- ако възразите срещу обработването въз основа на нашия легитимен интерес, в който случай ще ограничим обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
Право на оттегляне на съгласието
Вие имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Вашите лични данни, когато това обработване се осъществява на основание съгласие.
Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако решението: (1) e необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и администратор; или (2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата, свободите и законните интереси; или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данни.
За Ваша информация, осъществяването на дейността ни не изисква вземането и прилагането на автоматични решения, включително профилиране.
Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправомерен начин, имате право да подадете жалба към надзорен орган в Европейския съюз и (или) Надзорният орган на Република България.
Как можете да упражните Вашите права?
Ако желаете да упражните някои от Вашите законни права или имате нужда от помощ в упражняването им, или въпроси, свързани с тях, можете по всяко време да се свържете с нас на посочените контакти в края на Политиката за поверителност.
Права на непълнолетните лица под 16 години
Предлагане на услуги на информационното общество на деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.
Информация за администратора на лични данни и контакти
„БУЛ СТРИМ“ ЕООД Адрес: Република България, обл. Софийска, общ. Столична, гр. София - 1404, бул. България 81 В, ет. 5, оф. III-А2
Ел. поща: [email protected], Телефон: +359875419635

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на „БУЛ СТРИМ“ ЕООД, използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, вие приемате използването на бисквитки.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
Видове бисквитки, които използваме:
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. С тези бисквитки например Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.
Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.
Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.
В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате.
Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му възможности.